domski list polet

broj 27 – godina 2023.

UREDNIŠTVO
Učenice:
Ana Kaselj, Dora Pašalić
Mentorica:
Đurđica Kamenjarin, prof.
Vanjske suradnice, bivše učenice:
Kristina Ćuk, Antonela Dominiković, Mija
Galić, Anita Vudrag

FOTOGRAFIJE
Naslovna stranica
Antonela Knežević, Degas na domski način
Portreti maturantica
Tina Mirošević, Romina Pazarac
Ostale fotografije
Arhiva Doma

LEKTORICA
Divna Šušić, prof.

Ovdje možete preuzeti digitalno izdanje ovog broja domskog lista Polet:

Polet br. 27 – List ženskoga đačkog doma Split

Polet br. 27 – poster